REDZĒJUMS
 
Draudze „Labā Vēsts” sastāv no dažāda vecuma, tautību, kultūras un sociālā stāvokļa cilvēkiem.
 

Sekojot Jēzus Kristus vārdiem, mēs esam sevi veltījuši tam, lai kalpotu un būtu par svētību sabiedrībai un pilsētai, kurā dzīvojam.

Attiecībās cits ar citu mēs cenšamies ar cieņu izturēties pret cilvēkiem, stādīt viņus augstāk par sevi tāpat, kā to darīja Jēzus Kristus.

Mēs vēlamies redzēt mūsu draudzi kā īstu ģimeni, kur vecāki cilvēki savu pieredzi nodod jaunajiem, atbalsta viņus, bet jaunatne ciena un godā vecākos.

Radot ciešas savstarpējās attiecības, mēs cenšamies palīdzēt cilvēkiem iepazīt un realizēt Dieva nodomu viņu dzīvei.

 
VĒRTĪBAS
 

Draudze „Labā Vēsts” kļūst par mājām tam, kurš uzņemas atbildību par:

 
1. Draudzes vienotību
 

– izturas pret citiem ar mīlestību (Romiešiem 14:19; 1.Pētera 1:22) – izskauž tenkas (Salamana pam.26:20) – atzīst vadību (Ebrejiem 13:17)

 
2. Draudzes augšanu 
 
– lūdz par to (Kolosiešiem 1:9-10)

– atved neticīgus cilvēkus (Lūkas ev.14:23) – silti uzņem jaunus cilvēkus (Romiešiem 15:7)

 
3. Kalpošanu draudzē
 

– pielieto tajā savas prasmes, iemaņas un spējas (1.Pētera 4:10) – pārņem kalpošanas pieredzi no mācītājiem (Efeziešiem 4:1-12) – attīsta sevī kalpotāja attieksmi (Filipiešiem 2:3-4)   4. Draudzes reputāciju – regulāri apmeklē dievkalpojumus (Ebrejiem 10:25) – pienācīgi dzīvo un uzvedas (Filipiešiem 1:27)

– materiāli atbalsta draudzi (3.Mozus 27-30; 2.Korintiešiem 9:6-7)